REKLAMAČNÍ ŘÁD


vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který upravuje podmínky pro uplatnění práva kupujícího z vad zboží, které bylo zakoupeno od prodávajícího.


Článek I

Výklad základních pojmů


1.1 Přístroj – zahrnuje koncová zařízení, notebooky a spotřební zboží nabízené ze strany prodávajícího.


1.2 Náhradní díly  zahrnuje náhradní díly nabízené ze strany prodávajícího.


1.3 Zboží – zahrnuje Přístroj a jakékoliv další výrobky nabízené zákazníkům ze strany prodávajícího.


1.4 Kupující – každá fyzická či právnická osoba, která od prodávajícího zakoupila zařízení nebo jiné zboží.Článek II

Obecná ustanovení


2.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů


2.2 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v případě maloobchodní sítě prodávající Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


2.3 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


2.4 Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů (dat) uložených kupujícím v zařízeních, které předal kupující do reklamace či k servisnímu zásahu (servisní opravě).


2.5 Zakoupený použitý Přístroj může Kupující vyměnit v prvních čtrnácti dnech od koupě za jakýkoliv jiný přístroj z nabídky prodávajícího, je pouze nutné, aby nově vybraný Přístroj byl ve stejné či vyšší hodnotě. Právo výměny může Kupující využít pouze jednou (nelze tedy měnit již vyměněný přístroj). Přijímací technik prodávajícího rozhodne o výměně okamžitě, pouze ve složitých případech do tří dnů, toto neplatí o víkendech a státních svátcích. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout výměnu přístroje, zejména při podezření na porušení záručních podmínek nebo poškození přístroje kupujícím.Článek III

Rozsah odpovědnosti prodávajícího


3.1 Ve vztahu ke Zboží zakoupenému u prodávajícího odpovídá prodávající Kupujícímu za to, že Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad a ve shodě s kupní smlouvou. Kupující je oprávněn podat reklamaci, tj. uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí Zboží, u náhradních dílů se jedná o zboží zvláštní povahy které není určeno pro koncového zákazníka, zde platí právo z vady 12 měsíců. Tyto informace jsou u každého produktu nabízeného prostřednictvím internetu.


3.2 U použitého Zboží je tato lhůta zkrácena na 12 měsíců, takovéto zkrácení prodávající vyznačí v informačním dokumentu o rozsahu zákonné odpovědnosti za vady (záruční list) nebo na prodejním dokladu (paragon či faktura). (Práva z vad plnění ze zákona).


3.3 Je-li Kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, je oprávněn podat reklamaci, tj. uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 12 měsíců od převzetí Zboží.


3.4 U náhradních dílů je právo z uplatnění vady 12 měsíců a náhradní díl vyžaduje odbornou montáž autorizovaným servisem.


Článek IV

Nároky Kupujícího


4.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy a to zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až §2174 občanského zákoníku.


4.2 V případě, že má Zboží při převzetí vady, má Kupující právo na jejich bezplatné odstranění. Odstranění vady spočívá především v opravě Zboží, či výměně vadné součásti Zboží.


4.3 Pokud nelze vadu bez zbytečného odkladu opravit, může Kupující požadovat i dodání nové věci (Zboží), není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady.


4.4 Není-li možná oprava, výměna součásti věci (Zboží) ani dodání nové věci (Zboží), má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku (ex tunc).


4.5 Pokud Kupující od smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.


4.6 Právo na dodání nové věci (Zboží), výměnu součásti či odstoupení od smlouvy vzniká také při větším počtu vad, či po opětovném výskytu vady po opravě.


4.7 V případě právních vad u použitého Přístroje má Kupující v rámci doživotní záruky na původ Přístroje právo na odstoupení od kupní smlouvy, nebo na dodání nové věci (Zboží).4.8 Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem, používáním v rozporu s návodem k obsluze, vniknutím cizích látek do Zboží, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelní pohroma), mechanickým poškozením, byl-li Přístroj připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, přepětím, nebo pokud byla vada způsobena používáním nestandardního příslušenství. 


4.9 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé neodbornou montáží náhradního dílu, montáž náhradního dílu vyžaduje vždy autorizovaného technika patřičného výrobce s patřičnou kvalifikací "certifikací" a odbornou způsobilostí k provedení servisního úkonu. 


Článek V

Právo na uplatnění reklamace, způsob a místo uplatnění


5.1 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující v provozovně prodávajícího, a to buď osobně, nebo prostřednictvím přepravní společnosti (např. Česká pošta ), případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující má právo využít pro opravu věci také autorizovaný servis daný výrobcem (aktuální seznam servisních míst je uveden na záručním listu k výrobku, popřípadě lze zjistit na infolince prodávajícího). Jde tu však výlučně o právo na opravu věci. Požadavek na dodání nové věci (Zboží), na přiměřenou slevu a odstoupení od smlouvy je třeba uplatňovat pouze u prodávajícího. Právo na opravu v autorizovaném servisu neplatí u použitého zboží se zkrácenou zárukou nebo náhradního dílu.


Článek VI

Lhůta pro vyřizování reklamací


6.1 Prodávající vyřizuje reklamace bez zbytečného odkladu a nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne na lhůtě delší. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující (dle § 607 občanského zákoníku). Nebude-li vada odstraněna včas, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo od smlouvy odstoupit.


6.2 O výsledek vyřízení reklamace se musí zákazník sám aktivně zajímat, v případě, že tak neučiní, musí snášet důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti vyplynou.


Článek VII

Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


7.3 Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


7.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


Článek VIII

Závěrečná ustanovení


8.1 V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz)


8.2 Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


8.3 Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 11. 10. 2018 a platí na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.